Brazil

Brazilian Street Dance

Brazil Axé

Axe-Bahia Dance

Brazilian Samba Dance

Peru

Peruvian Folk Dance

Chincha Dance Peru

Inca DancingSouth America

Cha Cha Cha Dance

Chilean Dance


Argentina Tango

Tango Escenario

Panamanian Folk Dance

Venezuelan Joropo

Colombian Cumba

Brazilian Street Dance

Brazilian Street Dance

See elements of Brazil dance – from Samba to CAPOEIRA martial arts