Brazil

Brazilian Street Dance

Brazil Axé

Axe-Bahia Dance

Brazilian Samba Dance

Peru

Peruvian Folk Dance

Chincha Dance Peru

Inca DancingSouth America

Cha Cha Cha Dance

Chilean Dance


Argentina Tango

Tango Escenario

Panamanian Folk Dance

Venezuelan Joropo

Colombian Cumba

Samba Dance

Brazil Samba Dance

A basic samba dance lesson as done in Rio. Rio de Janeiro is a famous city (and beach) in Brazil.