Brazil

Brazilian Street Dance

Brazil Axé

Axe-Bahia Dance

Brazilian Samba Dance

Peru

Peruvian Folk Dance

Chincha Dance Peru

Inca DancingSouth America

Cha Cha Cha Dance

Chilean Dance


Argentina Tango

Tango Escenario

Panamanian Folk Dance

Venezuelan Joropo

Colombian Cumba

Chincha Dance Peru

Chincha Dance Peru

This is a typical Afro-Peruvian dance called Chincha. This is from Mitch Teplitsky's documentary Soy Andina and was filmed in Peru. This type of dancing is also called Afro-Peruvian, as much of it has African roots.