Brazil

Brazilian Street Dance

Brazil Axé

Axe-Bahia Dance

Brazilian Samba Dance

Peru

Peruvian Folk Dance

Chincha Dance Peru

Inca DancingSouth America

Cha Cha Cha Dance

Chilean Dance


Argentina Tango

Tango Escenario

Panamanian Folk Dance

Venezuelan Joropo

Colombian Cumba

Peruvian Folk Dance

Peruvian Folk Dance

Peru is home to many cultures and has many different styles of dancing. This is typical Peruvian folk dancing